Ve společnosti je zaveden integrovaný systém řízení, který je pro zákazníka zárukou kvalitní úrovně provedených prací a nabízených služeb. Řídíme se systémem managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a současně máme zaveden systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Společnosti byl certifikačním orgánem vydán Zlatý certifikát, kterým se potvrzuje, že společnost má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu.

Politika Integrovaného systému řízení

V souladu se zavedeným systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systémem managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008 a v souladu s požadavky na sociální odpovědnost stanovenými v mezinárodní normě SA 8000:2008,

vedení společnosti Q FACILITY a.s. vyhlašuje s platností od 1. ledna 2009 Politiku Integrovaného systému řízení.

Společnost se zavazuje důsledně plnit právní, sociální a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem, provádět hodnocení souladu s právními předpisy, provádět prevenci znečišťování a minimalizovat environmentální rizika a dopady, uplatňovat bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a technologie s vysokou mírou ochrany zdraví pracovníků, majetku společnosti a životního prostředí, stanovovat preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod ve všech oblastech a přispívat ke zlepšování ekonomických a sociálních podmínek pracovníků.

Politika systém managementu kvality (QMS):

 • Společnost udržuje a postupně zdokonaluje systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Vyhodnocováním získaných informací jsou zjišťovány priority zákazníků v oblasti kvality; jejich naplňováním při všech činnostech je usilováno o neustálé zvyšování jejich spokojenosti. Společnost poskytuje zákazníkům potřebné informace a poskytuje jim žádané služby.
 • Se záměrem optimálního využití znalostí a kvalifikačního potencionálu pracovníků jsou pro naše pracovníky vytvářeny pracovní podmínky nabízející příležitosti k osobnímu růstu a vzdělávání a podporující týmovou práci s cílem prohloubení jejich odbornosti se zvláštním zřetelem na kvalitu průběhu všech procesů, ochranu životního prostředí a ochranu a bezpečnost při práci.
 • Postupné zdokonalování a racionalizace systém managementu kvality patří mezi priority společnosti. Systémovým přístupem jsou optimalizovány činnosti a tím i náklady. Tímto způsobem jsou zabezpečovány zdroje pro rozvoj společnosti a konkurence schopné ceny pro zákazníky.
 • Pro zabezpečení vysoké kvality produktů firmy jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni všichni dodavatele ovlivňující kvalitu těchto produktů. S  vybranými dodavateli je zavedena úzká spolupráce s cílem získat oboustrannou důvěru ve smluvních vztazích.
 • Neustále je zjišťovaná spokojenost zákazníků s kvalitou všech produktů, s vystupováním vedoucích pracovníků a spolupráce s nimi. Oprávněné připomínky a stížnosti zákazníků jsou využívány ke stanovení nápravných a preventivních opatřeních ke zlepšování systému managementu kvality.

Politika systému environmentálního managementu (EMS):

 • Je tvořen, udržován, dokumentován a neustále zlepšován systém environmentálního mangementu.
 • Jsou vytvářeny maximálně vhodné podmínky a zajišťovány veškeré potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu. Je vytvořena, vydána a je dostupná potřebná dokumentace, jsou vedeny záznamy jejichž pomocí je možné podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí.
 • Všichni pracovníci společnosti jsou vedeni k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí. Je zajišťováno jejich vzdělávání a výcvik. Je snaha, aby v rámci procesu vzdělávání bylo systematicky zvyšováno uvědomění a znalosti pracovníků, potřebné k ochraně životního prostředí.
 • Formou obchodních podmínek a důsledné kontroly jejich dodržování zapojujeme své dodavatele do systému managementu ochrany životního prostředí. Je prováděno důsledné vzájemné informování o všech významných environmentálních aspektech.

Politika systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP):

 • Neustále je snižována rizikovost práce, jsou vyhledávána možná bezpečnostní rizika a zjišťovány jejich dopady. Ve společnosti se stanovují preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situscí a neshod v oblasti BOZP. Je usilováno o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany.
 • Lidský život a zdraví jsou největší hodnotou, proto se vedení společnosti se zavazuje, že bude i nadále, formou aktivní účasti pracovníků, posilovat jejich motivaci za jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost spolupracovníků, ochranu zdraví při práci, ochranu majetku a pracovního a životního prostředí. Na základě identifikovaných informací je zajišťováno neustále zlepšování pracovního prostředí a vytváří se optimální pracovní podmínky s cílem minimalizace rizik způsobujících újmu na zdraví, životním prostředí, majetku.
 • Pravidelně jsou srovnávány výsledky společnosti s požadavky zákazníků i s výsledky konkurence.

Politika společenské odpovědnosti:

Vedení společnosti Q FACILITY a.s. se plně ztotožňuje s požadavky systému v oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek dle normy SA 8000 v platném znění, zavazuje se k vyčlenění potřebných zdrojů pro jeho udržování a další zlepšování a dohodlo se na přijetí těchto zásad v oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek:

 • Společnost přijímá a bude plnit požadavky mezinárodní normy SA 8000:2008 či jejich případných změn a respektuje mezinárodní právní dokumenty a jejich interpretace. Společnost dlouhodobě plní platné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na ni vztahují. Při vykonávání svých činností nevyužívá dětskou práci, práci mladistvých a nucenou práci.
 • Péče o zdraví a bezpečnost všech pracovníků patří mezi priority naší společnosti. Snahou je zajišťovat bezpečné a zdravotně nezávadné prostředí a uplatňováním preventivních opatření předcházet možnému vzniku situací, které by mohly mít negativní dopad na bezpečnost a zdraví pracovníků.
 • V rámci výcviku je zabezpečováno zvyšování povědomí a angažovanost pracovníků společnosti oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek. Je nepřípustné, aby společnost při svých činnostech využívala nucenou práci, dětskou práci a práci mladistvých s výjimkou případů, kdy se jedná o vládou schválený program výcviku mladých lidí např. při získávání praxe při studiu.
 • Je respektováno právo všech pracovníků na svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání. Neuplatňuje se a není podporována jakákoli diskriminace či užívání psychického či fyzického nátlaku. Pracovníkům není bráněno v uplatňování jejich práva na nezávislé myšlení, konání a uspokojování jejich potřeb v rámci platného právního řádu.
 • Vedení společnosti dodržuje veškeré zákony a předpisy v oblasti zaměstnávání a odměňování, zejména ustanovení upravujících minimální mzdy, zaměstnávání na plný a částečný úvazek, přesčasovou práci limitů pro pracovní dobu, pravidelné vyplácení platu a poskytování ostatních zákonem stanovených výhod.
 • Q FACILITY a.s. prosazuje u svých dodavatelů, aby i oni respektovali požadavky společenské odpovědnosti a zajišťování řádných pracovních podmínek.
 • Realizované činnosti a výsledky systému společenské odpovědnosti jsou a i nadále budou sledovány a na základě provedených hodnocení budou přijímána opatření pro další zlepšování.