Oznámení akcionářů Q Facility a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Statutární ředitel společnosti

Q-Facility a.s., IČO: 072 86 368, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23648 („Společnost“)

tímto v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění oznamuje a zveřejňuje skutečnost, že bylo dne 16.10.2018 valnou hromadou Společnosti rozhodnuto formou notářského zápisu NZ 535/2018 o přeměně všech listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie („Rozhodnutí“).

Společnost na základě shora uvedeného Rozhodnutí tímto vyzývá své akcionáře k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to na adrese Revoluční 25, 110 00 Praha 1 ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů akcionáře vedeného u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.
informační bulletin